Salgsvilkår

Innledning

Oppstartsguiden forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Partene

Selger er 14 Førti Designstudio AS, Skippergata 28 0151 Oslo, hei@14forti.no, telefon: 22120883, organisasjonsnummer: 926 414 526, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling og betaling av abonnement via www.oppstartsguiden.no, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Vilkår avtaleinngåelse

Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av abonnement og digitale tjenester på Oppstartsguiden. Som abonnent på Oppstartsguiden har du tilgang på alt innhold levert etter avtalegrunnlag. 

Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år.

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder.

 

Generelle abonnementsvilkår

Avtaleforholdet hos Oppstartsguiden er et løpende avtaleforhold, uavhengig av den oppgitte bindingstiden som er på 12 måneder. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 9. 

Nettside og nettbutikk er til enhver omstendighet leid av forbruker, ved oppsigelse av abonnement vil nettside bli tatt ned. Forbruker kan gjenoppta drift av nettside ved å fortsette abonnementsavtale. 

Ved kjøp av logo og bedriftsprofil får kjøper/forbruker bruksrett og eierskap ved innbetaling av faktura for produkt. (Standardpakke og premiumpakke)

Pris abonnement

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Nettaviser er fritatt for merverdiavgift til abonnenter. Totalpris vises på oppstartsguiden.no i bestillingsskjema og når du godkjenner kjøpet. Innholdet på nettside vil bli tilgjengelig for abonnenten ved første innbetaling og betalingstransaksjonen er godkjent. Ved kjøp av tjeneste inngår forbruker en bindingstid på 12 måneder. 14 Førti Designstudio AS følger forbrukertilsynets retningslinjer og opererer i henhold til ekomloven/bindingstid, mer informasjon om dette her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-avtalevilkar-ved-salg-av-internettilgang

 

Betalingen

Abonnementet forskuddsbetales gjennom nettbasert betalingsløsning med efaktutra eller avtalegiro. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når kjøper sender bestilling på nett. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra bestilling er gjort på nett.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Transaksjonen gjøres med:

14 Førti Designstudio AS

Skippergata 28 0151 Oslo

Tlf: 22 12 08 83

Organisasjonsnummer:  926 414 526

E-post: hei@14forti.no

Kontonummer: 1506 56 44824

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 14 Førti Designstudio forholder seg til angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til 14 Førti Designstudio AS ved henvendelse på e-post til hei@14forti.no

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Oppsigelse og opphør av avtale

Man kan etter minimum etter 12 måneder bindingstid fra avtaleinngåelse opphøre signert avtale. Oppsigelse av avtale gjøres på e-post til bestilling@oppstartsguiden.no Avtalen utløper automatisk på det tidspunkt som er angitt i bestillingsbekreftelsen, og blir dermed omgjort til en avtale som fortsetter frem til kunde skriftlig avslutter sitt abonnement. Ved opphør av avtale etter endt bindingstid er det 3 måneders oppsigelsesfrist begge veier. Ved brudd på avtale er kunde rettspliktig til å betale gjenstående antall måneder. 

Kunden vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved avtalens opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke motregne i krav mot 14 Førti Designstudio AS uten at motkravet er erkjent av 14 Førti Designstudio AS eller rettskraftig avgjort. 

Regulering av månedspris

Partene kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve kostnaden regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste kostnad fastsetting ble satt i verk. 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Se 14 Førti Deignstudios personvernregler her: https://www.14forti.no/personvern-og-dine-opplysninger-14-forti-designstudio/

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende våre salgsbetingelser og vilkår kan du ta kontakt med 14 Førti Designstudio AS på telefon 22 12 08 83. eller på e-post: hei@14forti.no.